اخبار ورزشی » نویل:”شایعه پیوستن به رئال حواس پوگبا را پرت کرده”