اخبار ورزشی » فقط هفت بازیکن رئال غیرقابل فروش هستند