اخبار اجتماعی » اجرای طرح ساماندهی فلکه دوم نیروی هوایی منطقه 13